1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 35 +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 25 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 5 giáo viên. Chiếm 20% Tốt nghiệp Cao Đẳng: 19 giáo viên. Chiếm 76% Tốt nghiệp TCCN: 1giáo viên. Chiếm 4% ...