* Số lớp học: 18 * Số học sinh: 628; Số học sinh nữ: 292 Trong đó: ...